مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با توجه به شرح وظايف محوله در حوزه های ذيل  ارائه خدمات می نمايد :

الف - امور قرارداد ها :

1-   مناقصه ها ( خدماتی – طرح های عمرانی ، تاسيساتی ، خريد لوازم پزشکی )

2-   مزايده ها ( فروش خودرو ، فروش املاک ، فروش اموال ، فروش لوازم مازاد )

3-  تهيه استعلام بهاء

4- نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه

5-  برنامه ريزی و تلاش جهت واگذاری کليه امور قابل واگذاری به بخش خصوصی از جمله برون سپاری بخش سنگ شکن ، سی تی اسکن ، رادیولوژی ، مامو گرافی و...

6- ايجاد و به روز کردن بانک اطلاعاتی خودرو ها ، شرکتهای طرف قرارداد ، اموال منقول و غیر منقول سطح دانشگاه

7- نظارت و ايجاد هماهنگی لازم بر امورات شرکتهای خدماتی و فنی و بازرگانی و حمل نقل و چاپ و تکثير و ...

ب- امور رفاهی و خدمات :

1-   نظارت و ايجاد هماهنگی بر امورات عمومی ساختمانهای تحت پوشش از قبيل فضای سبز و خطوط تلفن و تنظيفات و تاسيسات و غيره

2-   نظارت و ايجاد هماهنگی بر امور مربوط به مهمانسراهای و خوابگاه ها

3-  برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پيشنهادات مفيد ومنطقی .

4-  همکاری در ايجاد هماهنگی برنامه های رفاهی ، تفريحی و ورزشی کارکنان بمنظور هر چه مفيد تر کردن آنها .

5-  منازل سازمانی و ساماندهی اسکان پزشکان

پ- امور نقليه :

1-    ارائه سرويس به همکاران شاغل در سازمان مرکزی و سایر معاونت ها

2-  ارائه خدمات و سرويس در طول سمينارها و همکاری با مسئولين

3-  بازديد و اظهار نظر در مورد نقص فنی خودروها و رفع عيوب

4- توزيع خودرو در مناسبتهای مختلف و تامين خودرو در طول شبانه روز به تمام واحدهای سازمان مرکز ی

5-  نظارت بر ثبت هزينه های خريد و تعمير خودروهای سازمان مرکزی در شناسنامه فنی خودروها

 ت- امور دبیرخانه :

1-     تفکيک نامه واحدها

2-    دريافت و ارسال مکاتبات دانشگاه از طريق شبکه

3-   دريافت کليه مکاتبات خارجی از پست

4-   ثبت کليه مکاتبات مربوط به رياست دانشگاه و معاونتها و تفکيک نامه معاونتها و ارسال به واحد مربوطه

5-    تفکيک ، اسکن و ارسال نامه های واصله به حوزه معاونت پشتيبانی از طريق شبکه الکترونيک اداری

6-   پرينت و آماده سازی نامه های صادره ارسالی از طريق شبکه الکترونيک به واحد های مورد نظر داخلی يا خارجی

7-     کليه مکاتباتی که رياست دانشگاه و معاونتهای مربوطه و مديريت ها ارسال می کنند ثبت و پس از تفکيک از طريق اتوماسيون اداری و يا نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.

ث- انبار داری و تدارکات و کارپردازی :

1-   خريدکليه درخواستهای مصرفی - اموالی - اجرتی

 

2-   برگزاری واجرای مراسم ،همايشهاوسمينارها

 

3- تهيه بليط هواپيماوقطار

 

4-  ارسال اظهارنامه به دارايی

 

5- پيگيری درخواستهای انبارمرکزی(شارژانبار)