معرفی کارکنان

پرسنل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 کارشناس  تربیت بدنی  :

جناب آقای محسن عظیمی فر

داخلی 236

سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی :

جناب آقای میثم عظیمی

داخلی 275

 کارپرداز :

جناب آقای فیروز همایی

داخلی 274

ثابت : 42422074

 رئیس اداره تدارکات :

جناب آقای سید محمود آذرنگ

داخلی 276

:متصدی امور نقلیه

جناب آقای مرتضی افضل زاده

داخلی 271

کارشناس مسئول نظارت بر خدمات عمومی :

جناب آقای محمد طحان

داخلی 223

ثابت : 42428211

 متصدی امور دفتری و بایگانی :

جناب آقای عبدالرحمن پاپی زاده

داخلی 249

ثابت : 42428203

 کارشناس مسئول امور اداری :

خانم شهین اعتمادیان

داخلی 249

ثابت : 42428203

کارپرداز :

جناب آقای حمزه یاحق

داخلی 274

ثابت : 42422074

انباردار :

جناب آقای حسن مومن

داخلی 270

 

 

 

کارشناس امور مالی :

جناب آقای علی اصغر دوستی زاده

داخلی 273

 

کارشناس امور قراردادها و مناقصات :

جناب آقای سید احسان موسوی 

ثابت : 42428219

کارشناس امور قراردادها و مناقصات :

جناب آقای محمدرضا نقاش

داخلی 278

 

کارشناس امور رفاهی کارکنان :

جناب آقای محمد پورحسین

داخلی 272

 

متصدی امور دفتری و بایگانی :

جناب آقای امید اعتمادیان

داخلی 249

ثابت :42428203

 

متصدی امور دفتری و بایگانی :

جناب آقای حسین فرهود

داخلی 249

ثابت :42428203

کارشناس تاسیسات

-

کارشناس ساختمان

-