چشـــم انـداز    (Vision)

 

مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در نظر دارد :

ارائه خدمات خود را به موقع ، دقیق و سریع به واحد های تابعه دانشگاه و سایر مرتبطین با درک مسئولیت و حفظ درستکاری و صداقت ، سرعت و دلسوزی ، عدالت و پویایی ، احترام و کرامت انسانی و استفاده مطلوب و بهینه از تمامی منابع سیستم با رویکردی علمی ارائه نماید .

 

 

 

مدیریت خدمات پشتیبانی : جناب آقای هادی شیرزاد نیلساز

آدرس الکترونیکی :MS@Dums.ac.ir

تلفن مستقیم :06142428717

تلفن داخلی :250

اهم فعالیت ها

 

  کارشناس امور قرارداد ها و مناقصات: جناب آقای سیداحسان موسوی

آدرس الکترونیکی :MS@dums.ac.ir

تلفن مستقیم :06142428219

داخلی 241

اهم فعالیت ها

مسئول رفاهی: جناب آقای محمد طحان

آدرس الکترونیکی :

تلفن مستقیم :06142428211

تلفن داخلی :223

 

مسئول دبیرخانه: سرکار خانم اعتمادیان

آدرس الکترونیکی :etemadiyan.s@dums.ac.ir

تلفن مستقیم :06142428717

تلفن داخلی :249

کارپرداز: جناب آقای فیروز همایی

آدرس الکترونیکی :

تلفن مستقیم :06142429738

تلفن داخلی :238