فرم ثبت نام بیمه تکمیلی
مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
نام مستخدم : * نام خانوادگی مستخدم:*
تاریخ تولد : روز* ماه* سال* صادره:*
شماره شناسنامه :* کد ملی :*
نوع بیمه :* کد بیمه:*
محل اشتغال :* محل دریافت حقوق :*
نوع استخدام :* شماره موبایل :*
سمت:* ایمیل :
کد امنیتی : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*